Integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

Om Tikkurila Sverige AB och denna integritetspolicy

 

Behandling av dina personuppgifter

 

Tikkurila Sverige AB, org.nr 556001-8300, Textilgatan 31, 120 86 Stockholm, (”Tikkurila”, ”Bolaget” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av vår hemsida samt våra kunder, leverantörer och/eller deras kontaktpersoner behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Bolaget är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Bolaget vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Tikkurila vill försäkra dig om att vi vidtar lämpliga och rimliga, fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och typen av personuppgifter i syfte att skydda dina rättigheter och friheter avseende dataskydd. Endast behörig personal inom Tikkurila och behöriga, externt anlitade, leverantörer som arbetar på uppdrag av Tikkurila har tillgång till dina personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder Tikkurilas tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Tikkurila är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem.

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

 

Om du besöker vår hemsida eller genomför köp av våra produkter eller tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • titel, uppdrag och/eller annan arbetsrelaterad information; och
 • användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår hemsida.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • direkt från dig som registrerad, till exempel när du ansöker om en anställning inom Tikkurila, kontaktar vår kundservice eller när du i övrigt tar kontakt med oss genom vår hemsida;
 • från bolaget som du representerar, till exempel när ditt företag gör beställningar eller genomför köp av våra produkter eller tjänster och du står angiven som företagets kontaktperson; eller
 • från tredje parter i form av myndigheter, organisationer eller bolag som utför kreditundersökningar.

 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 

Om du har beställt en vara eller tjänst har du ingått ett avtal med Tikkurila och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan vi komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 

 • Fullgörelse av avtal
  För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Bolagets hemsida och de tjänster (bland annat kundtjänst) som tillhandahålls där. För det fall du är angiven som kontaktperson åt någon av våra kunder eller leverantörer kan vi komma att behandla dina personuppgifter i våra relationer med det bolag du representerar. 
 • Samtycke
  Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev och andra medel för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer som Tikkurila erbjuder.
 • Uppfylla rättslig skyldighet
  Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse
  För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, till exempel genom att förse dig med nödvändiga uppdateringar och annan information om våra tjänster (såsom utbildningar), att informera dig om att våra tjänster har förändras samt för att be dig om dina synpunkter om våra produkter och tjänster. 

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill prenumerera på Bolagets nyhetsbrev.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

 

 

Lagring av personuppgifter

 

Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

 • Medlem eller kund
  Om du har registrerat dig för någon av Bolagets digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter din senaste kontakt med oss. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Fullgörelse av avtal
  Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
 • Rättslig skyldighet
  Bolaget sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke
  I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring
  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

 

 

Överföring av personuppgifter

 

Information om våra kunder är en viktig del av Bolagets verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Bolag inom den koncern Tikkurila tillhör
  Dina personuppgifter kan i begränsad omfattning komma att överföras till andra bolag inom Tikkurilas koncern i syfte att hantera dina köp av våra produkter eller tjänster.
 • Samarbetspartners utanför den koncern Bolaget tillhör
  Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför den koncern som Bolaget tillhör och som är godkända av Bolaget, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Företagstransaktioner
  Om hela eller delar av Bolagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter
  Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Bolaget ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU och EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer Tikkurila att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Tikkurila kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder är vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Tikkurila har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • Tikkurila har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
 • mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield-lista, vid överföring till USA.

 

 

Återkallelse av samtycke

 

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår hemsida eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

 

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan eller genom detta formulär till Tikkurila. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Tikkurilas behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

 

Ändringar i integritetspolicyn

 

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Bolagets hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

 

Kontakta oss

 

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Tikkurila Sverige AB
Textilgatan 31
120 86 Stockholm
08-775 60 00

Här hittar du vår terms of use

 

 

 

 

 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör